2015-10-19

Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Wykaz regulaminów:

1. Regulamin pracy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu-dyrektor 

   Zespołu,sekretariat szkoły, główny księgowy, kadry,

2. Regulamin Rady Rodziców-dyrektor Zespołu, sekretariat szkoły,

3. Regulamin Rady Szkoły-dyrektor Zespołu, sekretariat Szkoły,

4. Regulamin pracowni komputerowych Zespołu Szkół Zawodowych im.Stanisława Staszica  w Opolu - pracownie komputerowe.

5. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze - dyrektor, kadry.

6. Regulamin ZFŚS - dyrektor, sekretariat,

7. Procedura wewnętrznej polityki antymobbingowej - dyrektor, kadry,

8. Regulamin dokonywania ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych - dyrektor, kadry,

9. Regulamin organizacyjny - dyrektor, sekretariat szkoły, kadry,

10.Regulamin przeprowadzenia służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego

    tę służbę - dyrektor, kadry,

11.Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami finansowymi zakładowego funduszu  zdrowotnego - dyrektor,główny księgowy, przedstawiciele organizacji związków zawodowych,

12.Zasady przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy pracownikom administarcji i obsługi - dyrektor, kadry, główny księgowy, przedstawiciele organizacji związków zawodowych,

13.Instrukcja inwentryzacyjna - dyrektor, sekretariat szkoły, główny księgowy,

14.Instrukcja kancelaryjna wraz z rzeczowym wykazem akt - dyrektor, wicedyrektorzy, kadry, sekretariat szkoły,

15.Zakładowy plan kont Zespołu Szkół Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opou - dyrektor,główny księgowy,

16.Instrukcja sporządzania obiegu i kontroli dokumentów - dyrektor, główny księgowy, kierownik gospodarczy, sekretariat szkoły.

 

Załączniki

  statut%2001_09_2015.%20LB.pdf 686,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BIP 1 - schemat org...y szkoły.doc 34 KB (doc) szczegóły pobierz
  BIP 2 - REGULAMIN N...˜DNICZE.doc 193,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się